top of page

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים.

 1. משתמש העונה על הגדרת "צרכן" כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן.
   

 2. למען הנוחות, להלן הגדרת צרכן בחוק הגנת הצרכן:
  ""צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;"
   

 3. למען הסר כל ספק, לקוח עסקי אינו "צרכן" על פי הוראות חוק הגנת הצרכן.
   

 4. מועדים למתן הודעת ביטול על ידי צרכן. למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת מכר מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
  4.1 ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר/ים אצל הצרכן;
  4.2 צרכן שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מפעילת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
   

 5. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
  5.1 טובין פסידים;
  5.2 מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
  5.3 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  5.4 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
   

 6. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם.
   

 7. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד אל מפעילת האתר, באמצעות שליחת הודעה לדוא"לcontact@myartbeads.com  או באמצעות פניה לטלפון: 054-2405900.
   

 8. הוראות נוספות לעניין תנאי הביטול ניתן למצוא בעמוד "מדיניות וביטולים".
   

 9. השבת התמורה. התמורה ששולמה תוחזר למשתמש בתוך עד 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל, באותה הדרך בה בוצע התשלום.

   מדיניות ביטולים 

bottom of page