top of page

כללי.

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אולם הם מתייחסים באופן זהה לשני המינים.
 

 1. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש באתר למפעילת האתר כהגדרתם להלן.
   

 2. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש") באתר www.myartbeads.com (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר, ומהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין דפנה שביט, ע.מ. 038563755 מרח' נרקיס 26, ערד (להלן: "מפעילת האתר").
   

 3. קרא את תנאי השימוש במלואם. כותרות תנאי השימוש והסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד.
   

 4. גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
   

 5. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תנאי השימוש.
   

 6. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בתנאי השימוש.
   

 7. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים.
   

 8. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר.
   

 9. כשירות. באתר רשאי להשתמש משתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום המקובל על מפעילת האתר. מובהר, אין אפשרות לבצע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על ידי מפעילת האתר.
   

 10. עמודי מכירה. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים (להלן: המוצרים").
   

 11. שינויים בתנאי השימוש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
   

 12. מדיניות פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך רשאי להסכים לקבל הודעות שונות לרבות הודעות שירות הודעות מערכת ודברי פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
   

 13. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר באמצעות דואר אלקטרוני contact@myartbeads.com או באמצעות הטלפון: 054-2405900

   תנאי שימוש באתר 

bottom of page