top of page

מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי השימוש.

 1. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
   

 2. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
   

 3. מידע. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר אצל מפעילת האתר.
   

 4. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות  במועד ביצוע הזמנה המשתמש רשאי להסכים ולאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.
   

 5. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליו מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת contact@myartbeads.com, ובמקרה כזה מפעילת האתר לא תישלח אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
   

 6. בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:

  1. המשתמש רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר.

  2. המשתמש רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו.

  3. מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של מחיקה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
    

 7. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים בין היתר לצורך אספקת המוצרים.
   

 8. איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוע ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'.
   

 9. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט המאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה רשאי  לעדכן את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
   

 10. שינויים במדיניות הפרטיות. מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות פרטיות

bottom of page